Condicions de compra

  CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I ACEPTACIÓ  

Les presents condicions generals de compra regulen l’adquisició de productes  mitjançant l’accés a la plana web http// www.aromadelte.com.

1.-IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS:

El responsable de la plana web direccionada a http://www.aromadelte.com, es l’empresa AROMA DEL TE SC , en endavant EL VENEDOR, domiciliada a OLOT, Avgda. Xile nº 3 Bxos i CIF J-55193379 , i, inscrita en el registre de Societats Civils en data 13/10/2014.

Atenció al consumidor: mitjançant correu electrònic dirigit a info@aromadelte.com.

Per a poder realitzar les compres a través de la nostra  botiga on-line, és necessari en primer lloc que l’usuari es registri en la nostra plana web, adquirint la condició d’ USUARI REGISTRAT, en endavant  EL COMPRADOR, i ,en segon lloc , accepti les presents Condicions Generals de Compra, acceptació expressa, plena i sense reserves  de la totalitat de l’esmentades condicions.

AROMA DEL TE SC podrà modificar de manera unilateral i sempre que ho estimi oportú la configuració d’aquesta web, les condicions de servei i el seu contingut, així com també eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls  de manera temporal i/o definitiva. També podrà impedir l’accés a la web i/o els seus continguts procurant informar a l’usuari d’aquest canvi mitjançant correu electrònic  o bé a través de la publicació prèvia en la plana web, sempre que les circumstàncies ho permetin. Cap d’aquestes situacions donarà lloc a cap mena de responsabilitat per part d’ AROMA DEL TE SC , i no implicaran tampoc indemnització de cap tipus per aquestes circumstàncies als usuaris de la plana web.

Com a COMPRADOR, Vostè declara  ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica i d’obrar suficient per a vincular-se mitjançant  l’acceptació de les presents Condicions Generals de Compra al contractar amb AROMA DEL TE SC.

2.-REGISTRE DE CLIENTS:

El registre com a USUARI REGISTRAT és totalment gratuït. Els codis d’accés (usuari i contrasenya) son personals i intransferibles.  És obligació de l’usuari registrat  velar per la seva custodia , bon ús i integritat , essent únicament i exclusivament responsabilitat  de l’ usuari registrat  la seva elecció, pèrdua , sostracció  i/o utilització no autoritzada dels codis d’accés  i de les conseqüències que es poden derivar del seu mal  ús. AROMA DEL TE SC  es reserva el dret  de cancel·lar el nom de l’usuari i la contrasenya d’ aquells usuaris  que mantinguin saldos deutors.

3.-PREUS DEL PRODUCTES

AROMA DEL TE SC  li garanteix  el preu  del producte  del dia  en el que Vostè realitza la compra, amb independència  del dia en que s’efectuï l’entrega. Tots els preus que es mostren en la web http:///www.aromadelte.com , inclouen l’ Impost sobre el Valor Afegit ( I.V.A.) vigent en cada moment.  El preu del producte no inclou les despeses d’enviament. Les imatges dels productes que apareixen en la web, ho son únicament a efectes identificatius i descriptius, i és possible que puguin ser diferents als que finalment s’entreguen. AROMA DEL TE SC  es reserva el  dret de modificar unilateralment i sense previ avís el preus dels seus productes, així com també suspendre o cancel·lar la  seva venda de forma temporal o definitiva.

La validesa de les promocions tindrà  el caràcter temporal que s’especifiqui en cada moment.

3.1.-MITJANS DE PAGAMENT:

Targeta de crèdit i de dèbit : VISA, MASTERCARD, així como qualsevol targeta de dèbit. Després de confirmar les dades de la targeta serà redireccionat a la plana web de l’entitat bancària. En cap cas AROMA DEL TE SC  té accés a les dades subministrades.

Transferència: El pagament per transferència pot tardar 2 o 3 dies hàbils. EL COMPRADOR  pot  realitzar l’ ingrés i transferència bancària directament en el compte d’ AROMA DEL TE SC. Les dades son les següents:

IBAN ES90 0081 1830 8700 0107 1413

Una vegada rebut l’ ingrés corresponent a l’import total de la comanda  (comissions a càrrec del COMPRADOR), s’iniciarà el procés d’entrega de la mateixa.

4.- PREPARACIÓ I ENTREGA DE LA COMANDA O CISTELLA:

AROMA DEL TE SC  li garanteix , excepte previsió en contrari, la disponibilitat dels productes que es mostren en la web. En cas contrari s’informarà oportunament.

La comanda o cistella serà entregada  en el domicili comunicat per EL COMPRADOR en el formulari d’encàrrec. Les entregues es portaran a terme  mitjançant l’enviament de paquet  postal. AROMA DEL TE SC  no es fa responsable de les conseqüències que es puguin originar per no trobar-se present  EL COMPRADOR o persona expressament designada per aquest a efecte  en el domicili en el moment de l’entrega i altres retards imputables al COMPRADOR.

5.-DESPESES D’ENTREGA DE LA COMNADA O CISTELLA:

 

DOMICILI  ENTREGA

PLAÇ  ENTREGA

COST ADDICIONAL

GIRONA  I PROVINCIA

( ESPAÑA)

max. 48-72h.

3 €

CATALUNYA (ESPAÑA)

max. 48-72h.

4 €

ESPAÑA PENINSULAR

max. 48-72h.

5 €

 

6.-RECLAMACIÓ I DEVOLUCIONS:

Segons el que disposa l’article 4 del Reial Decret 1906/1999 , de 17 de desembre, EL COMPRADOR disposarà d’un plaç de 7 dies hàbils per a  resoldre el contracte, ja sigui per reclamacions o devolucions. En el cas de les devolucions, EL COMPRADOR té l’obligació de tornar el producte, sense haver estat  manipulat, i fer-se càrrec de les despeses de devolució. No serà d’ aplicació el dret de desistiment  en  el cas de tractar-se d’un producte confeccionat conforme a les especificacions del COMPRADOR o clarament personalitzat.

AROMA DEL TE SC  es compromet a la devolució de les quantitats abonades , i rebudes, en un plaç de  30  dies.

7.-LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Les presents condicions  generals es regeixen per les lleis vigents en l’ Estat Español.

AROMA DEL TE SC , i/o L’USUARI/A, i/o EL COMPRADOR , amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que els correspongués se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats  i  Tribunals de Girona per a qualsevol  controvèrsia que es pugui derivar de la prestació dels serveis objecte de  les presents condicions.